จะมีทางออกอย่างไรบ้าง หากไม่ได้รับ ค่าเลี้ยงดูบุตร

kidstarclub.net

จะมีทางออกอย่างไรบ้าง หากไม่ได้รับ ค่าเลี้ยงดูบุตร หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอต่อความจำเป็นการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงลิ่ว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของหลายครอบครัว ยิ่งในครอบครัวที่มีบุตรหลายคนยิ่งต้องมีภาระเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่ากินอยู่ , ค่าการศึกษา , ค่าประกัน , ค่ากิจกรรมเสริมต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องขวนขวายเพื่อหารายได้เข้ามาจุนเจือ เพราะหากรายได้ไม่พอรายจ่าย นั่นอาจหมายถึงคุณภาพชีวิตของลูกที่จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้ปกครองเคยตั้งไว้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของตัวผู้ปกครองเอง รวมถึงจิตใจของลูกที่อาจจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงต่อการดูแลที่เปลี่ยนไปเนื่องจากผลกระทบของรายได้ที่ไม่เหมือนเดิม … สำหรับค่าเลี้ยงดูบุตรที่เกิดเป็นประเด็นในสังคมให้ได้ถกเถียงกันอย่างครอบครัวดาราที่มีการเรียกร้องจากฝ่ายแม่ที่มีความปรารถนาดีต่อคุณภาพชีวิตลูก ซึ่งเป็นข่าวที่ถูกพูดถึง เป็น Talk of The Town ให้คนเสพสื่อได้รู้แจ้งกัน นั่นเป็นเหตุการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเรียกร้อง ค่าเลี้ยงดูบุตร 

ค่าเลี้ยงดูบุตร คืออะไร? ใครต้องเป็นคนจ่าย?

ค่าเลี้ยงดูบุตร คือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้เยาว์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ที่จะต้องจ่ายให้กับบุตรจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ คือมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือมีการสมรสตามกฎหมายเมื่ออายุ 17 ปีขึ้นไป ยกเว้นถ้าหากบุตรเป็นคนที่ไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้หรือทุพลภาพ ก็เป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ที่จะเลี้ยงดูตลอดไป ซึ่งหากพ่อและแม่แยกทางกัน ก็ต้องทำข้อตกลงในเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ว่าใครจะจ่ายเท่าไหร่ อย่างไร แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ฝ่ายที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพ่อหรือแม่ สามารถฟ้องร้อง ค่าเลี้ยงดูบุตร ได้ 

kidstarclub.net

สิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรเป็นของใคร 

หากครอบครัวใดต้องแยกทางกัน ปัญหาที่ตามมาของหลายคนคือสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร โดยถ้าเป็นการสมรสแบบจดทะเบียนทั้งพ่อและแม่จะมีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูเท่ากัน โดยถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทั้งคู่ ซึ่งสิทธิในการดูแลเด็กจะอยู่ที่ใคร ก็ขึ้นอยู่ข้อตกลงหรือการพิจารณาของศาลว่าเห็นควรให้ฝ่ายไหนเป็นผู้ดูแลเด็กมากกว่า โดยคำนึงจากหลายปัจจัยทั้งสภาพการอยู่อาศัย โอกาสทางการศึกษา การใช้ชีวิต รวมถึงสภาพจิตใจของเด็กด้วย ซึ่งจะมีการลงรายละเอียดรวมถึงเรื่องค่าอุปการะไว้หลังใบสำคัญการหย่า เพื่อให้เป็นหลักฐานแบบลายลักษณ์อักษร ส่วนการสมรสแบบไม่ได้จดทะเบียน จะถือว่าเด็กเป็นบุตรโดยชอบทางกฎหมายของแม่ฝ่ายเดียว ไม่ถือว่าเป็นบุตรของพ่อตามกฎหมาย แต่ก็สามารถทำข้อตกลงหรือยื่นฟ้องเพื่อให้พ่อมีส่วนร่วมในการจ่าย ค่าเลี้ยงดูบุตร ได้ 

จะเรียกร้อง ค่าเลี้ยงดูบุตร ได้อย่างไรบ้าง 

เมื่อแยกทางกันแล้ว โดยส่วนใหญ่เด็กจะอยู่กับฝ่ายแม่เพราะมักจะมีความผูกพันมากกว่า และในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส สิทธิ์ในการเลี้ยงดูก็เป็นของแม่ทั้งหมดด้วย ซึ่งหากแม่ต้องการเรียกร้อง ค่าเลี้ยงดูบุตร จากฝ่ายพ่อ เพราะไม่ได้รับค่าเลี้ยงดูหรือได้รับค่าอุปการะไม่เพียงพอ ต้องให้พ่อ จดทะเบียนรับรองบุตร ก่อน ถึงจะถือว่าเป็นบุตรโดยชอบตามกฎหมาย ซึ่งก็จะต้องมีหน้าที่จ่าย ค่าเลี้ยงดูบุตร ตามที่กฎหมายกำหนด โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรจ่ายเท่าใด โดยตัดสินจากกำลังทรัพย์ที่จะจ่ายได้ที่เวลานั้น ซึ่งสามารถจ่ายเป็นก้อนเดียวเลยหรือจะจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้ ส่วนในกรณีที่ลูกอยู่กับฝ่ายพ่อ และพ่อต้องการเรียกร้อง ค่าเลี้ยงดูบุตร จากฝ่ายแม่ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถติตดต่อทนายความเพื่อยื่นเรื่องต่อศาล และเมื่อศาลพิพากษาให้มีการจ่าย ค่าเลี้ยงดูบุตร แล้วฝ่ายที่ต้องจ่ายไม่ยอมจ่าย ก็สามารถขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี เพื่อให้จ่าย ค่าเลี้ยงดูบุตร ตามต้องการได้ 

จะขอแก้ไข ค่าเลี้ยงดูบุตร ได้หรือไม่? 

เมื่อศาลตัดสินให้มีการจ่ายค่าอุปการะหรือค่าเลี้ยงดูบุตร โดยคำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่และความสามารถของฝ่ายที่ถูกฟ้องแล้ว ทั้งในกรณีที่จดทะเบียนสมรสแล้วมีการหย่า หรือกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีการรับรองบุตรและมีข้อตกลง หรือคำสั่งศาลออกมาแล้ว สามารถแก้ไขค่าเลี้ยงดูได้ หากพบว่ารายได้หรือฐานะของผู้ถูกฟ้องเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในกรณีที่ขอเพิ่มและลดค่าเลี้ยงดู 

kidstarclub.net

 

 จดทะเบียนรับรองบุตร สามารถทำได้เมื่อใด

หากเป็นการสมรสแบบไม่ได้จดทะเบียน และพ่อไม่ได้ จดทะเบียนรับรองบุตร ตั้งแต่แรก ต่อมามีการแยกทางกัน และฝ่ายแม่ต้องการเรียกร้อง ค่าเลี้ยงดูบุตร สามารถยื่นเรื่องฟ้องร้องในคราวเดียวกันได้ เพราะต้องมีการตัดสินความเป็นพ่อตามกฎหมายก่อน จึงจะมีหน้าที่จ่ายค่าเลี้ยงดูตามมา ส่วนหากเป็นการสมรสแบบจดทะเบียนก็จะถือว่าเป็นบุตรโดยชอบธรรมของทั้งพ่อและแม่ตามกฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่ต้องดูแลอุปการะจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะหรือมีการสมรสตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว 

 ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง ค่าเลี้ยงดูบุตร 

ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุไว้ว่า ให้ยกเว้นค่าขึ้นศาลและค่าฤชาธรรมเนียม ในการยื่นเรื่องเรียกร้อง ค่าเลี้ยงดูบุตร เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และช่วยให้การยื่นฟ้องร้องดำเนินการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

ปัญหาการฟ้องร้อง ค่าเลี้ยงดูบุตร พบเห็นได้บ่อยในปัจจุบัน เนื่องจากการใช้ชีวิตตามสมัยนิยมที่มักจะอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา และอาจเลิกรากันไปในภายหลังหากมีปัญหาหรือแนวความคิดไม่ตรงกัน ซึ่งหากไม่ได้มีลูกก็อาจไม่ได่ส่งผลเสียมากเท่าใดนัก แต่ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดต่อเมื่อมีลูกด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือไม่ได้มีการ จดทะเบียนรับรองบุตร สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วย เรามีข้อมูลดี ๆ มานำเสนอ เพราะการใช้ชีวิตคู่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความใส่ใจ หากเราตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการสร้างครอบครัวร่วมกับใครก็ควรทำให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการจดทะเบียนสมรสหรือ จดทะเบียนรับรองบุตร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กที่เป็นลูกของเราจะสามารถได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมตามมาและไม่เกิดปัญหายุ่งยากภายหลัง