จดทะเบียนรับรองบุตร คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

kidstarclub.net

จดทะเบียนรับรองบุตร คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และเอกสารที่ใช้ในการทำ หนังสือรับรองบุตร

การ จดทะเบียนรับรองบุตร คือความถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีผลต่อหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดนั่นก็คือในครอบครัว ประเด็นนี้กำลังได้รับความสนใจอยู่ในกระแสโลกโซเชียลขณะนี้ เนื่องจากปรากฏการณ์ที่ตกเป็นข่าวของบรรดาคุณพ่อ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมือใหม่ ทั้งประชาชนคนธรรมดา และซุปตาร์หลายคู่ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งเรื่องสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรที่บานปลาย และยังหาข้อสรุปไม่ได้ จนกระทั่งต้องพึ่งพากฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการขอจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร เพื่อขอ หนังสือรับรองบุตร นั้น จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งเอกสารและพยานบุคคลต่าง ๆ มากมาย เพื่อประกอบการพิจารณาการจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตรเพื่อให้ครอบคลุมสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยสำคัญ ๆ มากมาย เช่น ค่าเลี้ยงดู ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าเล่าเรียน รวมถึงมรดกตกทอดอันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมายของบุตร จะเห็นได้ว่าการ จดทะเบียนรับรองบุตร มีขั้นตอนและรายละเอียดที่อาศัยความถูกต้องและหลักการทางกฎหมายประกอบการพิจารณา หากไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเอกสารสำคัญอย่าง หนังสือรับรองบุตร ในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตจิตใจและอนาคตของบุตรได้ ดังนั้นเราจึงมีข้อมูลน่ารู้ในบทความนี้ เพื่อให้ได้ทราบถึงความสำคัญ เอกสารที่ต้องใช้ ตลอดจนขั้นตอนในการจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้ 

kidstarclub.net

การจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร และ หนังสือรับรองบุตร มีความสำคัญอย่างไร

เชื่อว่ายังเป็นคำถามที่อยู่ในใจใครหลายคน เนื่องด้วยกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า บุตรที่เกิดจากหญิงและชายซึ่งได้มีการจดทะเบียนสมรสกันแล้ว ถือว่า เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของชายและหญิงคู่นั้น แต่หากบุตรที่เกิดจากบิดาและมารดาซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสกัน กฎหมายให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นมารดาโดยสายเลือดเท่านั้น ส่วนบุตรที่เกิดจากมารดาขณะที่อยู่กินกับผู้เป็นบิดา กฎหมายให้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า อาจเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายบิดาเช่นกัน ซึ่งตรงจุดนี้เองที่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางกฎหมายและหลักฐานต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาตามเงื่อนไขของกฎหมาย และต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามหลักฐานอีกหลายประการ เพื่อนำไปสู่การขอจดทะเบียนรับรองบุตรและ หนังสือรับรองบุตร ซึ่งการจดทะเบียนรับรองบุตร จะทำให้บุตรผู้นั้นได้รับสิทธิตามกฎหมายในการใช้นามสกุลของบิดาและมีสิทธิ์เป็นผู้รับมรดกของบิดา และหากบิดาเป็นข้าราชการ บุตรก็จะได้รับเงินค่าช่วยเหลือต่าง ๆ และบิดาสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ ได้อีกด้วย 

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร ในการออก หนังสือรับรองบุตร

ในการจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตรนั้น เอกสารต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผู้ยื่นขอต้องเตรียมพร้อมให้ครบถ้วน เพราะจะเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาหลักฐานต่าง ๆ สำหรับใช้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร หรือเพื่อออก หนังสือรับรองบุตร ให้แก่บิดาหรือผู้ยื่นคำขอได้อย่างถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเอกสารสำคัญดังกล่าวนี้ ได้แก่ 

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และผู้เกี่ยวข้อง 

3.สูติบัตรของบุตร 

4.หนังสือแสดงความยินยอมของบุตร

5.หนังสือแสดงความยินยอมของมารดา

ตามที่กฎหมายกำหนดนั้น การจดทะเบียนรับรองบุตรสามารถดำเนินการได้ 2 กรณีด้วยกัน ได้แก่ การจดทะเบียนรับรองบุตรในสำนักทะเบียน และการจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียน ซึ่งในกรณีจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนนั้น ผู้ยื่นคำร้องต้องเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการประมาณ 200 บาท และหากต้องการหลักฐานการจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตรหรือ หนังสือรับรองบุตร ผู้ขอต้องยื่นคำร้องขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน จากที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตท้องที่นั้น ๆ โดยมีค่าธรรมเนียมดำเนินการฉบับละ 10 บาท

kidstarclub.net
Happy young family lying together in light bedroom, smiling

 

ลักษณะการจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร

ในกรณีที่บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาจะได้รับสถานะบุตรอันชอบด้วยกฎหมายของบิดา ทำได้ 3 กรณีได้แก่

  1. บิดาและมารดาได้ทำการสมรสและจดทะเบียนกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะก่อนหรือหลังวันที่บุตรเกิดก็ได้
  2. ผู้เป็นบิดาได้ดำเนินการ จดทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งจะมีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด แต่ทว่าตามกฎหมายแล้วการจดทะเบียนรับเป็นบุตรได้ ทั้งบุตรและมารดาต้องให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน ซึ่งหากทั้งสองไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ในกรณีที่ บุตรอายุน้อยเกินไป หรือมารดาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต บิดาต้องไปดำเนินการร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งรับรองบุตร เพื่อนำไปขอ หนังสือรับรองบุตร จากอำเภอหรือสำนักงานเขตในกรณีที่มารดาและบุตรไม่มาแสดงความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน นายทะเบียนจะส่งคำขอ จดทะเบียนรับรองบุตร ไปยังมารดา ภายใน 60 วัน (หากมารดาและบุตรอยู่ต่างประเทศ ขยายเวลาให้เป็น 180 วัน) ถ้าไม่มีการคัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอม ตามกฎหมายให้สันนิษฐานว่ามารดาหรือบุตรนั้นไม่ให้ความยินยอม
  3. ได้รับการรับรองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา ตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งมีผลนับแต่วันที่เด็กแรกเกิด โดยไม่ต้องมี หนังสือรับรองบุตร

ลำดับขั้นตอนในการจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร

การ จดทะเบียนรับรองบุตร นั้น มีขั้นตอนสำคัญโดยผู้เป็นบิดาต้องทำการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตรต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขตพื้นที่ พร้อมด้วยเอกสารสำคัญในการขอ หนังสือรับรองบุตร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ผู้เกี่ยวข้อง สูติบัตรของบุตร หนังสือแสดงความยินยอมของบุตรและมารดา เมื่อเอกสารครบถ้วน นายทะเบียนจะเชิญทั้ง บิดา มารดา ญาติสนิท เพื่อนบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาสอบถามข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา หนังสือรับรองบุตร ดังกล่าว

สำหรับกรณีการขอจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตรโดยคำพิพากษาของศาล บิดาต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการจดทะเบียน ดังนี้ 

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาของบิดาหรือผู้มีส่วนได้เสียในการยื่นคำร้อง
  2. สำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล (กรณีการรับรองบุตรโดยคำพิพากษาของศาลนั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด)

โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารคำขอหรือเอกสารหลักฐานแล้วพบว่า มีความบกพร่องไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาอนุมัติคำขอนั้นได้ เจ้าหน้าที่จะส่งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม ซึ่งบิดาหรือผู้ยื่นคำขอจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขและนำกลับมายื่นให้เจ้าหน้าที่ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7 วัน (ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558)

รวมข้อมูลที่ต้องรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนรับรองบุตร เอกสารที่จำเป็นต้องใช้และขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับอนาคตของบุตร อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลย จนกลายเป็นรอยร้าวที่ยากจะประสาน คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่รักและห่วงใยบุตร ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่บุตรจะได้รับจากสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมาย ทางที่ดีที่สุดคือการศึกษาข้อมูลและขอรับคำแนะนำจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเรื่องการรับรองบุตรโดยตรง หรือสำนักงานกฎหมายที่น่าเชื่อถือ เพื่อดำเนินเรื่องการจดทะเบียนรับรองบุตร หรือยื่นขอหนังสือรับรองบุตรจากอำเภอหรือสำนักงานเขตนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และที่สำคัญควรเตรียมพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ให้ครบถ้วน เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น